šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Organi šole

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

Ustanovitelj šole je OBČINA VELIKA POLANA

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovni organ šole.

Svet zavoda

 1. imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 2. sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi
 3. odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.
 4. obravnava razne pritožbe
 5. opravlja druge naloge določene z zakonom.
 6. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije
 7. predstavniki sveta staršev.

Svet staršev

je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka.
Člane sveta staršev izvolijo starši posameznega oddelka na svojem prvem razrednem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu.
Svet staršev:

 1. predlaga nadstandardne programe;
 2. daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 3. daje mnenje o predlogu programa šole, o letnem delovnem načrtu in vzgojnem načrtu ter sodeluje pri njihovih nastankih;
 4. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 5. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 6. voli predstavnike v svet zavoda;
 7. daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja;
 8. opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Svet staršev se lahko poveže v lokalne in regionalne aktive, ki lahko ustanovijo   nacionalno zvezo aktivov. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Dostopnost